VRÁTENIE TOVARU A REFUNDÁCIA

 1. ZÁSADY VRÁTENIA TOVARU 

1.1. Aby spoločnosť Skinlabo zaručila spokojnosť svojich Zákazníkov, poskytuje im možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez zaplatenia akejkoľvek pokuty.

Zákazník je preto oprávnený do 14 kalendárnych dní od prevzatia zakúpených Výrobkov uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré spočíva v možnosti vrátiť prijaté Výrobky a získať späť zaplatenú cenu.

1.2. Uvedená lehota začína plynúť odo dňa, keď Zákazník alebo tretia strana, iná ako dopravca a určená Zákazníkom, nadobudne fyzické vlastníctvo Výrobku, alebo v prípade nákupného košíka, ktorý obsahuje viacero Výrobkov objednaných Zákazníkom v jednej objednávke a dodaných samostatne, odo dňa, keď Zákazník alebo tretia strana, iná ako dopravca a určená Zákazníkom, nadobudne vlastníctvo posledného Výrobku.

1.3. Toto právo však nemožno uplatniť:

 • v prípade nákupu v hodnote nižšej ako 50 eur (pokiaľ celková suma, ktorú má Zákazník zaplatiť bez ohľadu na výšku jednotlivých zmlúv, nepresiahne 50 eur);
 • v prípade doručenia tovaru vyrobeného na mieru alebo jednoznačne personalizovaného;
 • v prípade doručenia zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia a bol otvorený po dodaní;
 • v prípade doručenia tovaru, ktorý je po dodaní svojou povahou neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

1.4. Ak sa Zákazník rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, zašle nasledujúci formulár, ktorý je k dispozícii na odkazemodulo_di_reso_SVK.pdf, doporučeným listom s doručenkou na adresu spoločnosti Skinlabo: Via Varallo 22/A, 10153 – Torino, Italia alebo na adresu:skinlabo@poste-certificate.it, a môže túto komunikáciu predom oznámiť e-mailom na adresuahoj@skinlabo.com, ktorý však nenahrádza doporučený list.

1.5. Podobným spôsobom môže Zákazník vrátiť tovar, ak sa zakúpený Výrobok líši od toho v skutočnosti dodaného. V takom prípade musí Zákazník bezodkladne zaslať oznámenie e-mailom na adresu:ahoj@skinlabo.com.

1.6. Po odstúpení od zmluvy zo strany Zákazníka, spoločnosť Skinlabo do 24/48 hodín od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy, zašle Zákazníkovi e-mailové potvrdenie o prijatí prejavu vôle Zákazníka od zmluvy odstúpiť.

1.7. V súlade so zákonom sa Zákazníkovi účtujú prepravné náklady na vrátenie Výrobkov a Zákazník ich musí zaslať na túto adresu:BiBiEsse- UFF. WITHDRAWAL/RETURNS, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italia, a to do štrnástich dní odo dňa, kedy Zákazník spoločnosti Skinlabo oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy (lehota je dodržaná, ak Zákazník odošle tovar späť pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty).

 

1.8. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy bude spoločnosť Skinlabo informovať Zákazníka o tejto udalosti (do 5. dňa od prijatia tovaru do svojich skladov), aby mu umožnila včas podať reklamáciu ním vybranému kuriérovi a získať náhradu hodnoty tovaru (ak je poistený); v takom prípade bude Výrobok poskytnutý Zákazníkovi na jeho vrátenie a zároveň zruší žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

1.9. Spoločnosť Skinlabo nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo krádež/stratu tovaru vráteného s nepoistenou zásielkou; po príchode do skladu sa Výrobok skontroluje, aby sa posúdilo akékoľvek poškodenie alebo manipulácia, ktoré neboli spôsobené prepravou. Ak je vrátený Výrobok poškodený, spoločnosť Skinlabo odpočíta určité percento z dlžnej sumy ako príspevok na náklady na obnovu.

1.10. Spoločnosť Skinlabo tiež uhradí všetky náklady, ktoré Zákazníkovi vznikli (nákup Výrobku a jeho pôvodné doručenie; náklady na opätovné doručenie sú samozrejme vylúčené), a to do 14 dní od oznámenia práva na odstúpenie od zmluvy, a v každom prípade po prijatí vráteného Výrobku, bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby PayPal. Zákazník je povinný bezodkladne poskytnúť bankové údaje, na základe ktorých mu bude vrátená suma (meno, priezvisko, majiteľ účtu, kód IBAN).

1.11. Právo na odstúpenie od zmluvy však podlieha týmto podmienkam:

 • Výrobky spoločnosti Skinlabo sa predávajú v špeciálnych obaloch; tieto obaly sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Výrobkov. Preto, aby Zákazník mohol riadne uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, musí byť zakúpený Výrobok neporušený a vrátený v pôvodnom obale, kompletný vo všetkých svojich častiach (vrátane obalu a akejkoľvek dokumentácie a príslušenstva, aby sa obmedzilo poškodenie pôvodného obalu);
 • Za vrátenie tovaru, až do potvrdenia o jeho prijatí spoločnosťou Skinlabo, nesie plnú zodpovednosť Zákazník;
 • Spoločnosť Skinlabo v žiadnom prípade nezodpovedá za poškodenie, krádež alebo stratu vrátených Výrobkov;
 • Po príchode na vyššie uvedenú adresu pre vrátenie tovaru sa Výrobok skontroluje, aby sa zistilo, či nedošlo k jeho poškodeniu alebo manipulácii, ktoré nevznikli v dôsledku prepravy.

1.12. Zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia základných podmienok neporušenosti Výrobkov (obalu a/alebo jeho obsahu) v prípadoch, keď spoločnosť Skinlabo zistí:

 • externý obal chýba alebo je poškodený;
 • chýbajúci alebo poškodený pôvodný vnútorný obal;
 • absenciu neoddeliteľných prvkov Výrobku (príslušenstvo, súčasti);
 • poškodenie Výrobku z iných príčin, než je preprava.

1.13. V prípade straty práva na odstúpenie od zmluvy, spoločnosť Skinlabo vráti zakúpený Výrobok Zákazníkovi, pričom mu naúčtuje náklady na dopravu a nevráti zaplatenú cenu.

1.14. Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od zmluvy, ako je uvedené v tomto článku, je vyhradené len  Spotrebiteľským zákazníkom; Profesionálni zákazníci nemajú právo na odstúpenie od zmluvy.

1.15. V prípade potreby komunikácie týkajúcej sa vrátenia tovaru a sťažností môžete poslať e-mail na adresuahoj@skinlabo.com alebo zavolať na čísla +421 944 332 885; +39 011 0243199.