ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZÁSADY SPRACOVANIA A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov poskytuje informácie o spracovaní osobných údajov zadaných alebo zhromaždených na webovej stránke https://skinlabo.cz a je poskytované v súlade s článkom 13 nariadenia EÚ 679/2016 (ďalej len „GDPR“) a platných vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane údajov a súkromia.

1. IDENTITA A KONTAKTNÉ ÚDAJE DRŽITEĽA SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť SKINLABO S.r.l. so sídlom Via Pietro Micca, 20 10122 Torino (TO), C.F. a DIČ 11541460017 v osobe jej pro tempore zákonného zástupcu Enrico Maria Tricarico (C.f. TRCNCM74H07A662R), zapísaná v Obchodnej komore v Turíne, pod č. REA: TO - 1221309, obchodného registra, e-mail: privacy@skinlabo.com (ďalej len „Skinlabo“ alebo „Spoločnosť“ alebo „Prevádzkovateľ“).

V prípade, že Prevádzkovateľ využíva sprostredkovateľov alebo subsprostredkovateľov údajov podľa čl. 28 GDPR, aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov a osôb zodpovedných za spracúvanie údajov je vedený v sídle Prevádzkovateľa.

2. ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV

Úradníkom pre ochranu údajov (Data Protection Officer, ďalej len "DPO"), ktorého vymenoval Prevádzkovateľ podľa čl. 37 a nasl. GDPR,.

DPO je možné kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu: dpo.skinlabo@dpoprofessionalservice.it

3. AKÉ TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV SPRACÚVAME

Typy osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, závisia od účelu, na ktorý sú zhromažďované.

Vo všeobecnosti môžeme priamo od Vás zhromažďovať nasledujúce typy osobných údajov (ďalej len „Osobné údaje“):

 1. osobné kontaktné údaje, ako je meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, mesto, telefónne číslo;
 2. osobné údaje, ktoré ste priamo poskytli prostredníctvom komunikácie alebo príloh ku komunikácii (napr. bankové údaje, údaje o spoločnosti);
 3. údaje o používaní, navigácii, funkčnosti, relácii, štatistické a profilové údaje vrátane identifikácie zariadenia alebo IP adresy používateľa, čas návštevy používateľa na stránke, adresy v zápise URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, spôsob odoslania požiadavky na server, veľkosť súboru získaného v odpovedi, číselný kód udávajúci stav odpovede servera (úspešné vyriešenie, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa;

Spracovanie zahŕňa aj operácie alebo súbor operácií týkajúcich sa údajov zhromažďovaných aj prostredníctvom používania súborov cookie, ktorých zásady sú uvedené v plnom znení a ktoré si môžete pozrieť na tomto odkaze https://skinlabo.cz/pages/cookie-policy .

4. PREČO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A NA AKOM PRÁVNOM ZÁKLADE

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje:

 1. A) bez Vášho výslovného súhlasu (čl. 6 písm. b) - f) GDPR) na tieto účely:

- na uzatváranie zmlúv s Prevádzkovateľom;

- na plnenie predzmluvných, zmluvných a daňových povinností vyplývajúcich z existujúcich vzťahov;

- na plnenie povinností ustanovených zákonom, nariadením, právnymi predpismi spoločenstva alebo nariadením úradu;

-na sledovanie oprávneného záujmu Prevádzkovateľa alebo tretej strany za predpokladu, že neprevažujú Vaše záujmy alebo Vaše základné práva a slobody vyžadujúce ochranu Vašich osobných údajov (napr. právo Prevádzkovateľa na obhajobu pred súdom);

 1. B) Iba s Vaším osobitným a zreteľným súhlasom (článok 6 písm. a) a článok 7 GDPR), na tieto marketingové účely:

- na zasielanie e-mailom, poštou a/alebo prostredníctvom sms a/alebo telefonátov, newslettera, obchodných oznámení a/alebo reklamných materiálov o produktoch alebo službách ponúkaných Prevádzkovateľom a zisťovanie miery spokojnosti s kvalitou služieb;

 1. C) Iba s Vaším osobitným a zreteľným súhlasom (článok 6 písm. a) a článok 7 GDPR), na tieto účely profilovania:

- zasielanie reklamných oznámení, ponúk a propagačných akcií prostredníctvom e-mailu, pošty a/alebo sms a/alebo telefonátov, ktoré sú v súlade s Vašimi záujmami a Vašim spotrebiteľským profilom. Profilovanie umožní Prevádzkovateľovi Vám čo najlepšie prispôsobiť produkty a služby, ktoré Vám ponúka. Na tento účel bude Prevádzkovateľ vyhodnocovať typ a počet žiadostí o informácie, ktoré ste podali, a to aj prostredníctvom webových stránok, nákupov tovaru alebo služieb, ktoré ste u Prevádzkovateľa uskutočnili, Vaše osobné a kontaktné údaje (napr. miesto bydliska), ako aj ďalšie informácie týkajúce sa Vás, ktoré máme k dispozícii (napr. Váš vek a povolanie).

Ak ste svoj súhlas odmietli, nebude možné vykonávať vyššie uvedené činnosti podľa bodu B) a/alebo C), a ak ste súhlas so spracovaním podľa bodu B) a/alebo C) udelili, máte v každom prípade právo svoj udelený súhlas kedykoľvek odvolať.

 1. AKO DLHO UCHOVÁVAME A SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Vaše osobné údaje bude Prevádzkovateľ spracúvať len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov spracúvania uvedených v predchádzajúcom článku 3, po uplynutí ktorej ich bude uchovávať len na účely splnenia platných zákonných povinností, na administratívne účely a/alebo na uplatnenie alebo obhajobu vlastného práva, a v žiadnom prípade nie dlhšie, ako sú lehoty stanovené zákonom na premlčanie práv.

Najmä na marketingové účely bude Prevádzkovateľ uchovávať osobné údaje používateľa maximálne dva roky a na účely profilovania maximálne jeden rok.

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Osobné údaje podliehajú spracovaniu v papierovej forme, ako aj elektronickému a/alebo automatizovanému spracovaniu po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré sú zhromažďované Prevádzkovateľom alebo subjektmi riadne splnomocnenými a / alebo vymenovanými na vykonávanie takýchto úloh, ktoré sú neustále identifikované a/alebo menované, vhodne vyškolené a oboznámené s obmedzeniami stanovenými zákonom, ako aj prostredníctvom použitia bezpečnostných opatrení na zabezpečenie ochrany dôvernosti a na zabránenie riziku straty alebo zničenia, neoprávneného prístupu, neoprávneného spracovania alebo spracovania, ktoré nie je v súlade s vyššie uvedenými účelmi.


 1. KOMU MÔŽEME POSKYTNÚŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Na vyššie uvedené účely môžu byť Vaše zhromaždené údaje sprístupnené alebo oznámené:

- zamestnancom a spolupracovníkom Prevádzkovateľa, ako oprávneným spracovateľom v rámci ich príslušných povinností a v súlade s prijatými pokynmi. Na tieto osoby sa v každom prípade vzťahuje povinnosť zachovávať mlčanlivosť a súkromie;

- tretím stranám, ktoré vykonávajú outsourcingové aktivity v mene Prevádzkovateľa, ktorým sú zverené určité činnosti alebo ich časť, ktoré sú funkčné pri poskytovaní a distribúcii služieb ponúkaných prostredníctvom stránok (napr. hostingové spoločnosti, programátori, systémoví inžinieri a správcovia databáz, centrá technickej pomoci, internetoví a telekomunikační operátori) alebo ktorých činnosť je spojená, inštrumentálna alebo podporná s činnosťou Prevádzkovateľa (napr. softvér pre správu a/alebo marketing cloud, atď.);

- všetkým verejným a/alebo súkromným subjektom, fyzickým a/alebo právnickým osobám (právnickým, administratívnym a daňovým poradenským firmám, spoločnostiam zaoberajúcim sa vymáhaním pohľadávok, súdnym úradom, obchodným komorám, komorám a úradom práce, atď.), ak je komunikácia potrebná alebo funkčná pre riadne plnenie prijatých zmluvných záväzkov, ako aj povinností vyplývajúcich zo zákona;

- všetkým subjektom (vrátane orgánov verejnej moci), ktoré majú prístup k osobným údajom na základe regulačných alebo administratívnych opatrení;

V žiadnom prípade nebudú Vaše zhromaždené osobné údaje ďalej predávané ani prenášané tretím stranám na marketingové účely a nebudú šírené.

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO ÚZEMIA EÚ

Správa a uchovávanie Vašich osobných údajov bude prebiehať v Európe. V každom prípade sa rozumie, že Prevádzkovateľ, ak je to potrebné, bude mať právo na spracovanie Vašich osobných údajov mimo územia EÚ (EHP). V takom prípade Prevádzkovateľ zabezpečí, aby sa prenos údajov mimo EÚ uskutočňoval v súlade s platnými právnymi ustanoveniami, a to v prípade potreby uzavretím dohôd, ktoré zaručia primeranú úroveň ochrany, a / alebo prijatím štandardných zmluvných doložiek stanovených Európskou komisiou.

9. NEPLNOLETÍ

Táto webová stránka a Prevádzkovateľ zámerne nezhromažďujú osobné údaje týkajúce sa mladistvých mladších ako 18 rokov. V súlade s platnými zákonmi musí nositeľ rodičovských práv a povinností poskytnúť súhlas so zhromažďovaním osobných údajov maloletej osoby. V prípade neúmyselného zaregistrovania osobných údajov o maloletých osobách, Prevádzkovateľ ich na žiadosť nositeľa rodičovských práv a povinností včas vymaže.

10. VAŠE PRÁVA

Podľa čl. 15 a nasl. GDPR a platných vnútroštátnych právnych predpisov o ochrane súkromia a osobných údajov máte právo:

1) získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak áno, získať prístup k osobným údajom a k nasledujúcim informáciám:

 • účely spracovania;
 • kategórie príslušných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje zverejnené, najmä ak ide o príjemcov tretích krajín alebo medzinárodných organizácií;
 • ak je to možné, obdobie, počas ktorého sa majú osobné údaje uchovávať, alebo ak to nie je možné, kritériá použité na určenie tohto obdobia;
 • existencia práva zainteresovanej osoby požiadať od Prevádzkovateľa o opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo namietať proti ich spracúvaniu;
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
 • ak údaje nie sú získané od zainteresovanej osoby, všetky dostupné informácie o ich pôvode;
 • existencia automatizovaného rozhodovacieho procesu vrátane profilovania.
 • Získať od Prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu, opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Vzhľadom na účely spracúvania má zainteresovaná osoba právo na integráciu neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia.
 • Získať od Prevádzkovateľa, bez zbytočného odkladu, vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, pričom je Prevádzkovateľ povinný osobné údaje vymazať bez zbytočného odkladu, v medziach a v prípadoch ustanovených platnými právnymi predpismi.
 • Získať od Prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania.
 • Získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, a máte právo na prenos týchto údajov inému Prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám Prevádzkovateľ, ktorému ste ich poskytli, bránil, ak je spracúvanie založené na súhlase alebo na zmluve a spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Kedykoľvek namietaťz dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na účely presadzovania oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretích strán.
 • Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ porušil Vaše práva, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov (Piazza Venezia 11, 00187 Rím (RM) - www.garanteprivacy.it) a/alebo na akýkoľvek iný príslušný dozorný orgán podľa GDPR.

Po uplatnení práv uvedených v bodoch 2), 3) a 4) Prevádzkovateľ informuje každého príjemcu, ktorému boli osobné údaje zaslané, o každej oprave, zrušení alebo obmedzení spracúvania v medziach a vo formách stanovených platnými právnymi predpismi.

Ak chcete uplatniť vyššie uvedené práva voči Prevádzkovateľovi, môžete navštíviť túto stránku https://skinlabo.cz/pages/unsubscribe  alebo podať písomnú žiadosť zaslaním doporučeného listu na adresu SKINLABO S.r.l., Corso Galileo Ferraris 22 Bis, 10121 Torino (TO), alebo zaslaním pec na adresu skinlabo@poste-certificate.it.

 1. ČO SA STANE V PRÍPADE ZMENY ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady môžu byť kedykoľvek zmenené a/alebo aktualizované. Ak má Prevádzkovateľ v úmysle spracúvať Vaše osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v predchádzajúcom čl. 3, zaväzuje sa, že Vám pred takýmto ďalším spracúvaním poskytne primerané informácie o takýchto odlišných účeloch a že takéto ďalšie spracúvanie vykoná v súlade s platnými predpismi, pričom v prípade potreby získa Váš osobitný súhlas.

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli zverejnené 12. júla 2021. Všetky aktualizácie budú uverejnené na tejto stránke.