MADE IN ITALY WITH ❤️

0

Tvoj nákupný košík je prázdny

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Pravidlá ochrany osobných údajov webových stránok
www.skinlabo.sk

Táto sekcia popisuje spôsob, akým táto webová stránka ("stránka") zaobchádza s osobnými údajmi používateľov ("používateľ"), ktorí ju navštívia.

Ide o informačné oznámenie poskytované v súlade s článkom 13 legislatívneho dekrétu č. 196/2003, tzv. Talianského Kódexu na ochranu osobných údajov (ďalej len „Taliansky zákon o ochrane súkromia“) a v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „GDPR“), všetkým, ktorí navštevujú túto stránku a interagujú s webovými službami spoločnosti Skinlabo S.r.l., ktoré sú prístupné prostredníctvom tejto stránky.

 1. SPRÁVCA ÚDAJOV

Správcom Vašich osobných údajov je Skinlabo S.r.l., Via Varallo 22 / A, 101153 Turín - Taliansko, DIČ 11541460017, (ďalej len „Skinlabo“ alebo „správca údajov“), e-mailprivacy@skinlabo.com.

 1. AKÉ TYPY ÚDAJOV SPRACÚVAME

2.1  ÚDAJE O PREHLIADANÍ

Počítačové systémy a softvérové postupy používané na prevádzku stránky získavajú počas svojej bežnej činnosti niektoré osobné údaje, ktorých prenos je implicitne spojený s používaním internetových komunikačných protokolov.

Tieto informácie nie sú spojené s identifikovanými subjektmi údajov; ich samotná podstata však znamená, že by mohli umožniť identifikáciu používateľov.

Táto kategória údajov zahŕňa (i) IP adresy alebo názvy domén koncových zariadení používateľov, ktoré sa pripájajú na stránku, (ii) adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, (iii) čas žiadosti, (iv) metódu použitú pri odosielaní žiadosti serveru, (v) veľkosť súboru získaného ako odpoveď, (vi) číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspech, chyba, atď.) a (vii) ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa. Tieto údaje sa používajú výlučne na získanie anonymných štatistických informácií o používaní stránky a na kontrolu jej správneho fungovania a sú vymazané okamžite po spracovaní.

 

2.2 COOKIE

 

Informácie o používaní súborov cookie a spracovaní osobných údajov nájdete v osobitnom letáku so zásadami k dispozícii na tomto odkazehttps://skinlabo.com/pages/cookie-policy.

 

2.3 VAMI POSKYTNUTÉ ÚDAJE

Správca údajov spracúva osobné, identifikačné a necitlivé údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, adresa, mesto, dodacie údaje, telefónne číslo) ďalej len „osobné údaje“.

Používateľ preberá plnú zodpovednosť za údaje tretích strán zverejnených alebo zdieľaných prostredníctvom webových stránok a vyhlasuje právo na ich komunikáciu alebo zdieľanie. Používateľ prehlasuje, že je plnoletý (nad 18 rokov), čím zbavuje správcu údajov akejkoľvek zodpovednosti.

Spracovanie osobných údajov sa týka všetkých spracovateľských činností zhromaždených údajov (aj pomocou súborov cookie), ako je uvedené v časti 2.2, na webovej stránkewww.skinlabo.sk za účelom vyžiadania si informácií, prihlásenia sa na odber Newsletteru alebo do zoznamu emailových adries (Mailing Listu), konzultácie / úpravy vlastného profilu a online nákupu.

 1. ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV A PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov používateľa zo strany správcu údajov je zamerané na: 

 • plnenie zákonnej povinnosti v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v zaistení bezpečnosti webových stránok a informácií, ktoré sa na nich vymieňajú, t. j. schopnosť webových stránok chrániť sa pred nepredvídateľnými udalosťami alebo nezákonnými či škodlivými činmi, ktoré ohrozujú dostupnosť, autenticitu, integritu a dôvernosť uložených alebo prenášaných osobných údajov a bezpečnosť súvisiacich ponúkaných alebo sprístupnených služieb; služieb v nich ponúkaných alebo prístupných;
 • plnenie predzmluvných a zmluvných požiadaviek nasledujúcich po žiadostiach o informácie, predaji produktov na Skinlabo.sk, nákupoch uskutočnených v obchode / online (napr. daňové a účtovné povinnosti);
 • výhradne s výslovným súhlasom v súlade s článkami 23 a 130 Talianskeho zákona o ochrane súkromia a článkom 7 GDPR na marketingové účely:
 1. a) zasielanie informačných Newsletterov a obchodnej / propagačnej komunikácie, informačného a / alebo reklamného obsahu týkajúceho sa produktov alebo služieb Skinlabo, ako aj štatistické analýzy a prieskum trhu, ktoré sa výlučne týkajú služieb ponúkaných prostredníctvom webového portálusk
 2. b) zasielanie obchodných ponúk týkajúcich sa služieb a produktov dodávaných tretími stranami, ktoré nesúvisia s produktmi a službami dodávanými webovou stránkou Skinlabo;
 • uplatniť práva správcu údajov, napr. právo na obhajobu v prípade právnych nárokov;
 • výhradne s výslovným súhlasom v súlade s článkami 23 a 130 Talianskeho zákona o ochrane súkromia a článkom 7 GDPR na účely profilovania, ktoré zahŕňajú analýzu nákupných návykov alebo spotrebiteľských volieb zákazníkov spoločnosti Skinlabo a zaoberajú sa najmä:
 1. informáciami o dátume a čase prezerania e-mailových správ používateľom, ktoré môžu obsahovať obchodné / marketingové informácie týkajúce sa webovej stránkyskinlabo.sk, ako aj odpovede používateľa na uvedené e-maily a informačné stránky, na ktoré sa dostane kliknutím na odkazy v uvedených správach.
 2. údajmi o zákazníkoch získanými počas nákupu produktov z webovej stránkywww.skinlabo.sk,vrátane sledovania typu a frekvencie uskutočňovaných nákupov;
 • v súlade s právnymi požiadavkami stanovenými Talianskym právom, Európskym právom alebo inými orgánmi.
 1. ČO SA STANE V PRÍPADE ODMIETNUTIA ODPOVEDAŤ

Okrem toho, čo je výslovne uvedené v časti venovanej Údajom o prehladaní, ktorá je nevyhnutná na správne fungovanie webových stránok, a súborov cookie (ako je vysvetlené v časti týkajúcej sa zásad používania súborov cookie), je zverejnenie osobných údajov voliteľné. Používatelia môžu pri žiadosti o informácie poskytnúť svoje vlastné osobné údaje. Neposkytnutie (alebo čiastočné poskytnutie) údajov v povinných poliach formulárov však znemožní dodanie produktov a poskytovanie služieb ponúkaných na stránkewww.skinlabo.sk.        

 

 1. SPÔSOBY SPRACOVANIA ÚDAJOV  

Osobné údaje sa spracúvajú a uchovávajú automatizovanými prostriedkami po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov, na ktoré sú zhromažďované.

Je potrebné poznamenať, že osobné údaje používateľa sú spracúvané v papierovej podobe a/alebo v telematickej forme, a to aj elektronickými prostriedkami zo strany správcu údajov alebo osôb poverených touto úlohou (spoločnosti na zadávanie údajov najaté na poskytovanie tejto služby, na správu objednávok produktov online, na správu platieb za objednávky), ktoré sú vždy identifikované a / alebo vymenované, náležite vyškolené a plne oboznámené s obmedzeniami stanovenými zákonom, ako aj bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie ochrany súkromia zákazníka a zabránenie riziku straty alebo poškodenia, neoprávneného prístupu, nezákonného zaobchádzania alebo spravovania na účely, ktoré nie sú uvedené vyššie.        

            

 1. KOMU MÔŽU BYŤ VAŠE ÚDAJE SPRÍSTUPNENÉ

Vaše údaje môžu byť zdieľané s poskytovateľmi služieb výslovne poverenými výkonom určitých povinností súvisiacich s činnosťou správcu údajov a / alebo všeobecne konajúcich ako nezávislí správcovia údajov a / alebo, ktorí sú zodpovední za spracovanie, ako aj komunikáciu a / alebo šírenie údajov požadovaných v súlade so zákonom, policajnými orgánmi, právnymi orgánmi, informačnými a bezpečnostnými službami alebo inými verejnými orgánmi na účely obrany a národnej bezpečnosti alebo na prevenciu, kontrolu alebo boj proti trestnej činnosti. Údaje sa nesmú šíriť iným stranám.

 1. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spravované a ukladané na serveroch v rámci Európskej únie. Ak to však správca údajov považuje za potrebné, servery môžu byť premiestnené v Taliansku a (alebo v rámci regiónu EÚ a / alebo mimo EÚ). V takom prípade správca údajov zaručuje, že prenos údajov mimo EÚ sa uskutoční v súlade s platnými právnymi predpismi, a v prípade potreby vytvorí dohody, ktoré zaručia primeranú úroveň ochrany a / alebo prijme štandardné zmluvné doložky ustanovené Európskou komisiou.

 1. VAŠE PRÁVA

Podľa článku 7 Talianského zákona o ochrane súkromia a článku 15 a nasledujúceho GDPR má používateľ právo získať:

 • potvrdenie o existencii (alebo neexistencii) osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj keď ešte neboli zaznamenané, ich oznámenie v zrozumiteľnej forme a prístup k nim;
 • kópiu svojich osobných údajov;
 • opravu svojich osobných údajov, ktoré môžu byť nepresné;
 • odstránenie jeho/jej osobných údajov;
 • obmedzenie spracovania svojich osobných údajov;
 • osobné údaje poskytnuté alebo odoslané používateľom v štruktúrovanej forme na bežné použitie a čitateľné automatizovanými prostriedkami;
 • údaje o:
 1. pôvode osobných údajov;
 2. kategóriách spracúvaných osobných údajov;
 3. účeloch a spôsoboch spracovania;
 4. logike použitej v prípade elektronického spracovania;
 5. identifikačných údajoch správcu údajov a akéhokoľvek iného spracovateľa;
 6. dobe uchovávania osobných údajov alebo iných užitočných informáciách na určenie daného obdobia;

 

 

 1. subjektoch alebo kategóriách subjektov, s ktorými môžu byť osobné údaje zdieľané alebo ktoré s nimi môžu prísť do styku ako určené orgány v tejto krajine;
 2. aktualizácii, oprave alebo v prípade záujmu pridanie nových údajov;
 3. anonymizovaní alebo úplnom zablokovaní údajov spracovaných v rozpore so zákonom vrátane údajov, ktorých uchovávanie nie je potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo následne spracované;
 • Používateľ má okrem toho právo úplne alebo čiastočne namietať:
  • z legitímnych dôvodov, proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, aj keď sú relevantné pre účel zhromažďovania;
  • proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely zasielania reklamných materiálov alebo priameho predaja alebo na účely vykonávania prieskumu trhu alebo obchodnej komunikácie.

Na uplatnenie vyššie uvedených práv môžu používatelia zaslať oznámenie na e-mailovú adresu správcu údajov podľa časti 1 vyššie, pričom v predmete správy uvedú "Ochrana osobných údajov". Na záver vás informujeme, že ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené zo strany správcu údajov a/alebo tretích strán, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov a/alebo akémukoľvek inému príslušnému dozornému orgánu podľa GDPR.

 1. AKO DLHO SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE UCHOVÁVANÉ A SPRACÚVANÉ

Správca údajov bude osobné údaje používateľa spracúvať striktne len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené, ako je uvedené v časti 3 vyššie, potom budú uchovávané iba podľa aktuálneho zákona o ochrane údajov, na administratívne účely a / alebo na uplatnenie alebo obhajobu práva. Najmä na marketingové účely bude správca údajov uchovávať osobné údaje používateľa najviac po dobu dvoch rokov; údaje za účelom profilovania sa nebudú uchovávať dlhšie ako jeden rok. 

 1. ČO SA STANE V PRÍPADE ZMIEN ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tento dokument predstavuje Zásady ochrany osobných údajov webovej stránkyhttps://www.skinlabo.sk/, ktoré môžu byť kedykoľvek upravené a/alebo aktualizované. Ak má správca údajov v úmysle spracúvať osobné údaje používateľov na iné účely, ako sú uvedené v časti 3, poskytne používateľovi (pred začatím uvedeného spracúvania) primerané informácie o rôznych účeloch a vykoná uvedené spracúvanie v súlade s platnými právnymi predpismi.

 1. SŤAŽNOSTI

Na záver by sme vás chceli informovať, že ak sa domnievate, že vaše práva boli porušené zo strany správcu údajov, máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov a/alebo akémukoľvek inému príslušnému dozornému orgánu podľa Nariadenia. Na tejto stránkehttp://www.garanteprivacy.it/home/urp .

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli zverejnené 23. 5. 2018. Všetky aktualizácie budú uverejnené na tejto stránke.