OBCHODNÉ PODMIENKY

OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. PREDMET

1.1. Webová stránkaskinlabo.sk, ktorej vlastníkom je spoločnosť Skinlabo s.r.l., so sídlom Via Pietro Micca, 20 10122 Torino (TO), Italia a ktorej zákonným zástupcom pro tem. je Enrico Maria Tricarico (C.f. TRCNCM74H07A662R), zapísaná v Obchodnej komore v Turíne, pod REA č. (IČO): TO - 1221309, obchodného registra, DIČ: 11541460017, (ďalej aj "Skinlabo") bola vytvorená na vykonávanie maloobchodného predaja kozmetických výrobkovfull-beauty Made in Italy v plnom rozsahu, napríklad, ale nie výlučne: krémov, produkty namake-up, prípravky na čistenie pleti, atď. (ďalej aj "Výrobky" alebo "Produkty"). 

2.2. Nižšie sú uvedené všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi Zákazníkmi (ako sú definovaní nižšie) a spoločnosťou Skinlabo v súvislosti s predajom Výrobkov.

2. OBSAH


2.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na nákup Výrobkov, ktoré sú v čase podania objednávky uvedené v elektronickom katalógu spoločnosti Skinlabo a ktoré si možno pozrieť online na webovej stránke www.skinlabo.sk (ďalej len "Stránka"). Obrázky priložené k popisnej karte Výrobku slúžia len na ilustračné účely, aby bolo možné čo najlepšie vnímať rôzne chromatické farby. Obrázky Výrobkov nemusia presne zodpovedať samotnému Výrobku, ale môžu sa líšiť farbou a veľkosťou, vrátane príslušenstva zobrazeného na obrázku.


2.2. Tieto VOP môže spoločnosť Skinlabo kedykoľvek zmeniť a/alebo aktualizovať.


2.3. Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia budú účinné od dátumu ich uverejnenia na stránke.


2.4. Zákazník, ktorý pristupuje na Stránku s cieľom nakupovať, môže byť spotrebiteľom, čo znamená: (i) fyzická osoba konajúca na účely nesúvisiace s vykonávanou podnikateľskou, obchodnou, remeselnou alebo profesionálnou činnosťou (ďalej len "Spotrebiteľský zákazník") alebo profesionál, ktorým sa rozumie: (ii) fyzická osoba alebo právnická osoba konajúca v rámci svojej podnikateľskej, obchodnej, remeselnej alebo odbornej činnosti (ďalej len "Profesionálny zákazník", a ak nie je potrebné ich v rámci týchto VOP rozlišovať, aj jednotlivo "Zákazník" a spoločne "Zákazníci"), je povinný si pred odoslaním objednávky pozorne prečítať tieto VOP, ktoré mu boli sprístupnené na Stránke a ktoré bude mať kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie.

 1. PLATNÉ PRÁVNE PREDPISY


3.1. Právne predpisy, na ktoré sa výslovne odkazuje v prípade zmlúv uzatvorených na diaľku, sú stanovené v oddiele II legislatívneho dekrétu č. 206 zo 6. septembra 2005 (spotrebiteľský zákonník) v platnom znení a v prípade predaja elektronickými prostriedkami v legislatívnom dekréte č. 70 z 9. apríla 2003 v platnom znení.


3.2. Kúpna zmluva uzatvorená medzi Zákazníkom a spoločnosťou Skinlabo sa riadi a vykladá v súlade s talianskym právom.

 1. REGISTRÁCIA

  4.1.  Aby si každý Zákazník mohol zakúpiť Výrobky na Stránke - avšak bez toho, aby tento postup znamenal povinnosť registrácie - môže sa zaregistrovať na webovej stránke spoločnosti Skinlabo výberom hesla a poskytnutím nasledujúcich osobných údajov:
 • meno, priezvisko/názov spoločnosti;
 • dátum narodenia.

a pri zadávaní objednávky budete požiadaný aj o tieto údaje:

 • štátna príslušnosť;
 • adresa bydliska/miesta
 • telefónne číslo;
 • dodacia adresa, ak sa líši od adresy bydliska/kancelárie;
 • daňové identifikačné číslo alebo IČ


4.2. Údaje poskytnuté spoločnosti Skinlabo budú uložené v čase registrácie, spracovanie uvedených údajov podlieha zákonom o ochrane osobných údajov v súlade a na účely legislatívneho nariadenia č. 196/2003 a nariadenia EÚ č. 679/2016 (tzv. GDPR); Zákazník môže tieto údaje kedykoľvek zmeniť prístupom do svojho profilu nadomovskej stránke.

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY


5.1. Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Skinlabo a Zákazníkom sa považuje za uzavretú prijatím objednávky spoločnosťou Skinlabo. Prijatie objednávky zašle spoločnosť Skinlabo na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri registrácii na stránke.


5.2.Táto potvrdzujúca správa bude obsahovať Dátum a Čas vykonania objednávky a "Číslo objednávky", ktoré sa použije pri ďalšej komunikácii s pracovníkmi spoločnosti Skinlabo. V správe sú uvedené všetky údaje zadané Zákazníkom, ktorý sa zaväzuje overiť ich správnosť a bezodkladne oznámiť prípadné opravy podľa postupov opísaných v tomto dokumente.


5.3. V prípade neprijatia objednávky budú pracovníci spoločnosti Skinlabo bezodkladne informovať Zákazníka.


5.4. V súlade s legislatívnym dekrétom č. 70 z 9. apríla 2003, ktorý obsahuje ustanovenia o elektronickom obchode, musí Zákazník na uskutočnenie objednávky:

 • vložiť Výrobok do košíka kliknutím na príslušnú ikonu pri samotnom Výrobku;
 • na konci výberu Výrobkov vložených do košíka, aby mohol pokračovať v nákupe, musí Zákazník kliknúť na tlačidlo "Pokračovať v objednávke" alebo "Pokračovať v nákupe";
 • Zákazník sa potom bude musieť zaregistrovať, prihlásiť sa na Stránku pomocou svojich prihlasovacích údajov alebo zadať svoje údaje pre rýchly nákup bez registrácie na Stránke;
 • Zákazník si bude môcť vybrať spôsob dopravy a musí bez výhrad akceptovať tieto VOP;
 • Zákazník môže následne zaplatiť za Výrobky a náklady na doručenie týmito spôsobmi: i) kartou Visa alebo Mastercard; ii) expresnou platbou cez Paypal; iii) dobierkou alebo iným spôsobom uvedeným na Stránke (podľa nasledujúceho bodu);
 • pri uzavretí objednávky Stránka automaticky pridelí jedinečné číslo, ktoré sa zobrazí na Stránke s konečným zhrnutím objednávky (nákupu);
 • Spoločnosť Skinlabo po overení platby a skutočnej dostupnosti Výrobku zašle Zákazníkovi potvrdenie objednávky, ktoré bude obsahovať tieto informácie: i) číslo a dátum objednávky; ii) podrobnosti o Výrobku/Výrobkoch, množstvo, cena; iii) zvolený typ platby; iv) náklady na doručenie; v) celková suma objednávky;
 • Zákazník sa zaväzuje overiť správnosť údajov v e-maile s potvrdením objednávky a upozorniť spoločnosť Skinlabo na prípadné chyby.


5.5. Po odoslaní online objednávky si Zákazník musí vytlačiť, uložiť elektronickú kópiu alebo uschovať tieto VOP v súlade s legislatívnym nariadením č. 206/2005


5.6. Zákazník odoslaním objednávky podľa postupov na Stránke vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami poskytnutými počas procesu nákupu, porozumel im a v plnom rozsahu akceptuje VOP, ktoré sú v nich uvedené.


5.7.Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Zákazníkom a spoločnosťou Skinlabo.


5.8. Na Stránke je možné objednať iba Výrobky, ktoré sú fyzicky dostupné na sklade. Integrovaná funkcia dostupnosti položiek na sklade je presná, avšak môže dochádzať k malým oneskoreniam v komunikácii medzi skutočným stavom zásob na sklade a stavom uvedeným na Stránke. V dôsledku toho nemusí byť dostupnosť položky v niektorých zriedkavých prípadoch zaručená s istotou. Ak jeden alebo viac objednaných Výrobkov nie je okamžite k dispozícii na odoslanie a aby sa predišlo ďalšiemu oneskoreniu dodávky, naši pracovníci nahradia chýbajúce Výrobky Výrobkami s podobnými vlastnosťami. Zákazník má v každom prípade možnosť upraviť objednávku.


5.9. V prípade viacnásobného nákupu Výrobkov v rovnakom čase viacerými Zákazníkmi si spoločnosť Skinlabo vyhradzuje právo skontrolovať po prijatí objednávky dostupnosť Výrobku a v opačnom prípade bezodkladne oznámiť neprijatie odoslanej objednávky.


5.10. Vloženie Výrobku do košíka neznamená záväzok uzavrieť jeho kúpu. Zákazník môže až do ukončenia procesu nákupu Výrobkov: i) zmeniť množstvo a/alebo vyradiť Výrobky, ktoré už boli vložené do košíka; ii) pridať do košíka ďalšie Výrobky.


5.11. V sekcii "Môj účet" v súkromnej vyhradenej oblasti pre Zákazníka na webovej stránke bude možné prezerať si informácie o svojom účte, sledovať stav objednávky, prípadné žiadosti o vrátenie tovaru a podávať žiadosti o doručenie na viaceré adresy.

5.12. Objednávka bude uložená v databáze spoločnosti Skinlabo po dobu potrebnú na jej vykonanie a v každom prípade v súlade so zákonom.

 1. SPÔSOB PLATBY


6.1.  Platobná karta.

V prípade uhradenia nákupu Výrobkov platobnými kartami Visa a Mastercard, banka po ukončení online transakcie okamžite odpíše sumu súvisiacu s uskutočneným nákupom. V prípade zrušenia objednávky zo strany Zákazníka, ako aj v prípade jej neprijatia spoločnosťou Skinlabo, naši zamestnanci súčasne požiadajú o zrušenie transakcie a uvoľnenie požadovanej sumy. Čas potrebný na uvoľnenie sumy závisí výlučne od bankového systému a môže trvať až do prirodzeného dátumu ukončenia platnosti (24 dní od dátumu povolenia). Po zrušení transakcie spoločnosť Skinlabo za žiadnych okolností nenesie zodpovednosť za priame alebo nepriame škody spôsobené oneskorením pri neuvoľnení sumy, ktorú bankový systém vyčlenil. V prípade, že je objednávka Zákazníka spracovaná po 23. dni odo dňa odoslania, spoločnosť Skinlabo v každom prípade stiahne dlžnú sumu z platobnej karty Zákazníka, aj keď pred dodaním tovaru, aby sa zabránilo uplynutiu lehoty na autorizáciu transakcie (24 dní). Spoločnosť Skinlabo si vyhradzuje právo požiadať Zákazníka o doplňujúce informácie (napr. telefónne číslo pevnej linky) alebo o zaslanie kópie dokladov preukazujúcich vlastníctvo použitej karty. V prípade nepredloženia požadovanej dokumentácie si spoločnosť Skinlabo vyhradzuje právo objednávku neprijať. Spoločnosť Skinlabo nemôže v žiadnom okamihu nákupného procesu poznať informácie týkajúce sa platobnej karty kupujúceho, ktoré sa prenášajú prostredníctvom chráneného spojenia priamo na webovú stránku banky, ktorá transakciu realizuje. Žiadny počítačový súbor spoločnosti Skinlabo takéto údaje neuchováva. Spoločnosť Skinlabo preto v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za akékoľvek podvodné a neoprávnené použitie platobných kariet tretími stranami pri platbe za Výrobky zakúpené na stránke www.skinlabo.sk.


6.2. Na dobierku

Zákazník zaplatí v hotovosti kuriérovi, ktorý doručí tovar. Služba je aktívna len pri niektorých druhoch dopravy.


6.3. Paypal

V prípade nákupu tovaru platobnou metódou PayPal, Vám spoločnosť PayPal okamžite zaúčtuje sumu vzťahujúcu sa na nákup uskutočnený pri ukončení online transakcie.

 1. CENY


7.1. Predajná cena Výrobkov je uvedená v eurách a zahŕňa DPH a všetky ostatné dane.


7.2. Všetky predajné ceny Výrobkov zobrazené a uvedené na Stránke predstavujú verejnú ponuku podľa článku 1336 talianskeho občianskeho zákonníka, pričom spoločnosť Skinlabo môže ceny meniť.


7.3. Predajná cena sa považuje za platnú až do oznámenia o prijatí objednávky.


7.4. Ak nie je výslovne uvedené inak, všetky zľavové kódy (%, 1+1, 3x2 alebo iné mechaniky) sa vždy považujú za nekumulatívne.

7.5. Náklady na dopravu a prípadné ďalšie poplatky (napr. colné odbavenie), hoci nie sú zahrnuté v kúpnej cene, budú uvedené a vypočítané v nákupnom procese pred odoslaním objednávky Zákazníkom a tiež uvedené v súhrne odoslanej objednávky na webovej stránke.

 1. FAKTURÁCIA


8.1. Ku každej odoslanej objednávke je priložený podrobný prepravný doklad, v súlade s nariadením D.P.R. č. 696 z 21. decembra 1996. Ak sa nákup dokončí v Taliansku alebo vo Francúzsku, faktúra za nákup bude vystavená len vtedy, ak o to požiadate v čase objednávky uvedením Vášho identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) v príslušnom poli. Doklad bude zaslaný na e-mailovú adresu použitú v čase objednávky. Ak sa nákup uskutočňuje zo Španielska, faktúra sa vystaví a zašle Zákazníkovi automaticky e-mailom.

Poznámka: Nie je možné požiadať o fakturáciu už spracovanej objednávky.

 1. SPÔSOBY A NÁKLADY NA DODANIE TOVARU


9.1. Spoločnosť Skinlabo bezodkladne doručí zakúpené Výrobky kuriérom, a to výlučne na území Talianska a v krajinách patriacich do Európskej únie.


9.2. Výrobky budú dodané do 15 pracovných dní od zakúpenia, pokiaľ sa strany nedohodnú na inej lehote. Uvedené dodacie lehoty sú čisto orientačné, a hoci sa zvyčajne dodržiavajú, spoločnosť Skinlabo sa nezaväzuje ich dodržiavať a ani za ne neručí.


9.3. Spoločnosť Skinlabo preto v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za priame a/alebo nepriame škody za oneskorené dodanie.


9.4. Doručovanie prebieha od pondelka do piatku počas bežnej pracovnej doby (9-18 hod.).


9.5. Spoločnosť Skinlabo nenesie zodpovednosť za zlé fungovanie služby spôsobené vyššou mocou v prípade, že nie je schopná realizovať Vašu objednávku v zmluvnom termíne.


9.6. Pri doručení Výrobkov kuriérom je Zákazník povinný skontrolovať, že:

 • počet doručených balíkov zodpovedá počtu uvedenému v sprievodnom dokumente;
 • Výrobky uvedené na obale zodpovedajú tomu, čo je skutočne uvedené na faktúre/potvrdení o kúpe;
 • balenie je neporušené, nepoškodené alebo inak zmenené, vrátane tesniacich materiálov (lepiaca páska alebo páska).


9.7. Zákazník berie na vedomie, že prevzatie Výrobku je jeho povinnosťou vyplývajúcou z kúpnej zmluvy. V prípade nedodania tovaru z dôvodu neprítomnosti príjemcu na adrese uvedenej v objednávke sa tovar po 2 pokusoch o doručenie uskladní. Zákazníkovi sa ponechá "oznámenie" o nedodaní tovaru. Po 10 dňoch uskladnenia sa tovar vráti odosielateľovi. V prípade nevyzdvihnutia Výrobku do piatich pracovných dní od prvého pokusu o doručenie môže spoločnosť Skinlabo uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa článku 1456 talianskeho občianskeho zákonníka. Po ukončení zmluvy bude Zákazníkovi vrátená celková suma, ktorú nakoniec zaplatil, znížená o náklady na neúspešné doručenie Výrobku a náklady na jeho vrátenie. Ukončenie zmluvy a výška vrátenia peňazí budú zákazníkovi oznámené e-mailom.


9.8. Akékoľvek poškodenie balenia a/alebo Výrobku alebo nesúlad v počte balíkov alebo označení musí Zákazník bezodkladne oznámiť e-mailom.


9.9. Spoločnosť Skinlabo v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za oneskorenie vybavenia objednávky alebo dodania objednaného tovaru.


9.10. Náklady na doručenie, ktoré závisia od miesta určenia, hmotnosti a objemu Výrobkov, sa účtujú Zákazníkovi a presne:

 • Náklady na dopravu činí 144,15 CZK. Při objednávce ≥ 974,87 CZK je doprava zdarma.
 1. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


10.1. V súlade a v medziach článku 52 Spotrebiteľského zákonníka, má Spotrebiteľský zákazník právo do 14 kalendárnych dní od prevzatia zakúpených Výrobkov uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, ktoré spočíva v možnosti vrátiť prijaté Výrobky a získať späť zaplatenú sumu, a to bez sankcie a bez uvedenia dôvodu.


10.2. Uvedená lehota začína plynúť odo dňa, kedy Spotrebiteľský zákazník alebo tretia strana, odlišná od dopravcu a určená Spotrebiteľským zákazníkom, nadobudne fyzické vlastníctvo Výrobku alebo:

 • v prípade viacerých Výrobkov objednaných Spotrebiteľským zákazníkom prostredníctvom jednej objednávky a dodaných samostatne, odo dňa, keď Spotrebiteľský zákazník alebo tretia strana, odlišná od dopravcu a určená Spotrebiteľským zákazníkom, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného Výrobku; 

 

 • v prípade dodania tovaru pozostávajúceho z viacerých balíkov alebo kusov odo dňa, keď Spotrebiteľský zákazník alebo tretia strana, odlišná od dopravcu a určená Spotrebiteľským zákazníkom, nadobudne fyzické vlastníctvo posledného balíka alebo kusu.


10.3. Toto právo však nemožno uplatniť:

 • v prípade nákupu v hodnote nižšej ako 1 280 CZK (pokiaľ celková suma, ktorú má Spotrebiteľský zákazník zaplatiť bez ohľadu na výšku jednotlivých zmlúv, nepresahuje 1 280 CZK);
 • v prípade dodania tovaru vyrobeného na mieru alebo jednoznačne personalizovaného;
 • v prípade dodania zapečateného tovaru, ktorý nie je vhodný na vrátenie z hygienických dôvodov alebo z dôvodov ochrany zdravia a ktorý bol otvorený po dodaní;
 • v prípade dodania tovaru, ktorý je po dodaní svojou povahou neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.


10.4. Ak sa Zákazník rozhodne využiť právo na odstúpenie od zmluvy, zašle spoločnosti Skinlabo písomné oznámenie prostredníctvom doporučeného listu s doručenkou na adresu spoločnosti Skinlabo Corso Galileo Ferraris 22 Bis, 10121 Torino (TO), Italia a môže toto oznámenie poslať predom prostredníctvom e-mailu na adresu ahoj@skinlabo.com, ktorý však nenahrádza doporučený list.


10.5. Po odstúpení od zmluvy zo strany Spotrebiteľského zákazníka, spoločnosť Skinlabo do 24/48 hodín od prijatia oznámenia o odstúpení od zmluvy oznámi Spotrebiteľskému zákazníkovi e-mailom potvrdenie o prijatí jeho vôle od zmluvy odstúpiť.


10.6. V súlade so zákonom sa Spotrebiteľskému zákazníkovi účtujú náklady na dopravu za vrátenie Výrobkov, ktoré musia byť zaslané na túto adresu:BiBiEsse- UFF. RESSESSI/RESI, Via Chieri n. 70/5 - 10020 Baldissero Torinese (TO) - Italia, a to do štrnástich dní odo dňa, keď Spotrebiteľské zákazník oznámi spoločnosti Skinlabo svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy (lehota je dodržaná, ak Spotrebiteľský zákazník odošle tovar späť pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty).


10.7. V prípade poškodenia tovaru počas prepravy, bude spoločnosť Skinlabo informovať Zákazníka o tejto udalosti (do 5. dňa od prijatia tovaru v jej skladoch), aby mu umožnila podať reklamáciu kuriérovi včas a získať vrátenie hodnoty tovaru (ak je poistený); v takom prípade bude Výrobok poskytnutý Zákazníkovi na jeho vrátenie a zároveň sa zruší žiadosť o odstúpenie od zmluvy.


10.8. Spoločnosť Skinlabo nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie alebo krádež/stratu tovaru vráteného s nepoistenou zásielkou; po príchode do skladu sa Výrobok skontroluje, aby sa posúdilo akékoľvek poškodenie alebo manipulácia, ktoré neboli spôsobené prepravou. Ak je vrátený Výrobok poškodený, spoločnosť Skinlabo odpočíta určité percento z dlžnej sumy ako príspevok na náklady na obnovu.


10.9. Spoločnosť Skinlabo tiež preplatí všetky náklady, ktoré vznikli Spotrebiteľskému zákazníkovi (náklady za nákup Výrobku a jeho pôvodné dodanie; náklady na jeho vrátenie sú samozrejme vylúčené), a to do 14 dní od oznámenia práva na odstúpenie od zmluvy, a to v každom prípade po prijatí vráteného Výrobku, bankovým prevodom alebo prostredníctvom služby Paypal. Zákazník je povinný bezodkladne poskytnúť bankové údaje, na ktoré mu bude vrátená suma (meno, priezvisko, majiteľ účtu, kód IBAN).


10.10. Právo na odstúpenie od zmluvy však podlieha týmto podmienkam:

 • Výrobky spoločnosti Skinlabo sa predávajú v špeciálnych obaloch; tieto obaly sa považujú za neoddeliteľnú súčasť Výrobkov. Preto, aby Zákazník mohol riadne uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy, zakúpený Výrobok musí byť neporušený a vrátený v pôvodnom obale, kompletný vo všetkých svojich častiach (vrátane obalu a akejkoľvek dokumentácie a príslušenstva, aby sa obmedzilo poškodenie pôvodného obalu).
 • Za vrátenie tovaru, až do potvrdenia o jeho prijatí spoločnosťou Skinlabo, nesie plnú zodpovednosť Zákazník;
 • Spoločnosť Skinlabo v žiadnom prípade nezodpovedá za poškodenie, krádež alebo stratu vrátených Výrobkov;
 • Po príchode na vyššie uvedenú spiatočnú adresu na vrátenie, sa Výrobok skontroluje, aby sa zistilo, či nedošlo k jeho poškodeniu alebo manipulácii, ktoré nevznikli v dôsledku prepravy.


10.11. Spotrebiteľský zákazník stráca právo na odstúpenie od zmluvy z dôvodu porušenia základných podmienok neporušenosti Výrobkov (obalu a/alebo jeho obsahu) v prípadoch, keď spoločnosť Skinlabo zistí, že:

 • externý obal chýba alebo je poškodený;
 • pôvodný vnútorný obal chýba alebo je poškodený;
 • chýbajú neoddeliteľné prvky Výrobku (príslušenstvo, súčasti);
 • Výrobok je poškodený z iných príčin, než je preprava.

10.12. V prípade straty práva na odstúpenie od zmluvy, spoločnosť Skinlabo vráti zakúpený Výrobok Spotrebiteľskému zákazníkovi, pričom mu naúčtuje náklady na dopravu a zaplatená cena sa nevracia.


10.13. Upozorňujeme, že právo na odstúpenie od zmluvy upravené týmto ustanovením je vyhradené len pre Spotrebiteľských zákazníkov, Profesionálni zákazníci nemajú právo na odstúpenie od zmluvy.

10.14. V prípade potreby komunikácie týkajúcej sa vrátenia tovaru a sťažností, môžete poslať e-mail na adresu ahoj@skinlabo.com alebo zavolať na číslo +39 3408570553 alebo +39 011 0243 199.

 1. ZÁRUKY


11.1. V prípade nesúladu, t. j. dodania tovaru s vadami alebo nedostatkami, alebo tovaru, ktorý sa líši od tovaru uvedeného v kúpnej zmluve, t. j. je nevhodného na použitie, na ktoré sa tovar rovnakého typu bežne používa, odlišného od opisu uverejneného na Stránke alebo nevykazujúceho sľúbené vlastnosti, sa uplatňujú ustanovenia článku 128 a nasl. legislatívneho nariadenia č. 205/2006 (Spotrebiteľský zákonník).


11.2. Z rozsahu Zákonnej záruky sú vylúčené akékoľvek poruchy alebo nesprávne fungovanie spôsobené náhodnými udalosťami alebo zodpovednosťou Zákazníka, alebo používaním Výrobku, ktoré nie je v súlade s jeho určeným použitím a/alebo s tým, čo je uvedené v technickej dokumentácii priloženej k Výrobku.


11.3. Spoločnosť Skinlabo nesie zodpovednosť, ak sa nezhoda prejaví do dvoch rokov od dodania Výrobku, pokiaľ neexistuje konvenčná záruka presahujúca túto lehotu.


11.4. Spotrebiteľský zákazník je povinný oznámiť spoločnosti Skinlabo vadu do dvoch mesiacov od jej zistenia (pokiaľ spoločnosť Skinlabo existenciu vady nepotvrdila alebo nezamlčala).


11.5. Žaloba zameraná na uplatnenie vád, ktoré predávajúci podvodne nezamlčal, je predpísaná v lehote dvadsiatich šiestich mesiacov od dodania tovaru (Spotrebiteľský zákazník, ktorý bol vyzvaný na plnenie zmluvy, však môže uplatniť práva podľa tohto článku za predpokladu, že nesúlad bol oznámený do dvoch mesiacov od jeho zistenia a pred uplynutím dvoch rokov od dodania).


11.6. V prípade nesúladu môže Spotrebiteľ požadovať bez akýchkoľvek nákladov (vrátane nákladov na dopravu) obnovenie opravy alebo výmeny podľa vlastného výberu, pokiaľ náprava nie je objektívne nemožná alebo príliš nákladná v porovnaní s inou nápravou.


11.7. Náprava uvedená vyššie sa považuje za neprimerane náročnú, ak spoločnosti Skinlabo spôsobuje neprimerané náklady v porovnaní s inou nápravou, pričom sa zohľadní: a) hodnota, ktorú by mal Výrobok, ak by neexistoval žiadny nesúlad; b) rozsah nesúladu; c) či je možné alternatívnu nápravu vykonať bez výrazných ťažkostí pre Spotrebiteľského zákazníka.


11.8. Výmena bude vykonaná v primeranej lehote od podania žiadosti a nesmie Spotrebiteľskému zákazníkovi spôsobovať výrazné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha Výrobku a účel, na ktorý bol zakúpený.


11.9. Spotrebiteľ môže podľa vlastného uváženia požiadať o primerané zníženie ceny alebo o ukončenie zmluvy, ak nastane jedna z týchto situácií:

 • výmena je nemožná alebo príliš náročná;
 • spoločnosť Skinlabo nezabezpečila výmenu v primeranej lehote;
 • predchádzajúca výmena spôsobila Spotrebiteľskému zákazníkovi značné ťažkosti.


11.10. Po oznámení nesúladu môže predávajúci ponúknuť Spotrebiteľskému zákazníkovi akýkoľvek iný dostupný nápravný prostriedok s týmito účinkami:

 

(i) ak už Spotrebiteľský zákazník požiadal o konkrétnu nápravu, predávajúci je naďalej povinný ju vykonať s nevyhnutnými dôsledkami, pokiaľ ide o začiatok plynutia primeranej lehoty na opravu alebo výmenu, pokiaľ Spotrebiteľský zákazník neprijme navrhovanú alternatívnu nápravu;

 

 1. ii) ak Spotrebiteľský zákazník ešte nepožiadal o konkrétny nápravný prostriedok, Spotrebiteľ musí návrh prijať alebo ho odmietnuť výberom iného nápravného prostriedku podľa tohto článku.

 

11.11. Nesúlad menšieho významu, v prípade ktorého nebolo možné alebo je príliš nákladné vykonať nápravu výmenou, neoprávňuje Spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.11.12. Zákonná záruka je obmedzená na nákupy uskutočnené Spotrebiteľmi (t. j. Spotrebiteľskými zákazníkmi). Pokiaľ ide o Profesionálnych zákazníkov, uplatňujú sa ustanovenia v článku 1490 a nasledujúcich článkoch talianskeho občianskeho zákonníka.

 1. REKLAMÁCIE 

12.1. Akékoľvek sťažnosti môžete zaslať písomne doporučeným listom s doručenkou na adresu spoločnosti Skinlabo: Corso Galileo Ferraris 22 Bis, 10121 Torino (TO) – Italia, pričom takúto komunikáciu môžete poslať predom prostredníctvom e-mailu na adresu ahoj@skinlabo.com, ktorý však nenahrádza doporučený list.


12.2. Sťažnosti podané e-mailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára na stránke nebudú akceptované ani považované za platné.


12.3. V prípade akýchkoľvek problémov alebo nezrovnalostí, ktoré sa vyskytnú pred začatím reklamačného konania, vyzývame Zákazníka, aby kontaktoval pracovníkov spoločnosti Skinlabo prostredníctvom vyhradenej sekcie na webovej stránke. Takmer vo všetkých prípadoch sa akýkoľvek problém vyrieši do niekoľkých hodín.

 1. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Skinlabo spracúva osobné údaje Zákazníka v súlade s ustanoveniami právnych predpisov o ochrane osobných údajov podľa a na účely legislatívneho dekrétu č. 196/2003 a nariadenia EÚ č. 679/2016, ako je uvedené v informáciách uvedených na stránke.

 1. COPYRIGHT

Všetok obsah na stránke www.skinlabo.sk, vrátane textov, dokumentov, ochranných známok, značiek, log, obrázkov, grafiky, ich usporiadania a úprav, je chránený predpismi o ochrane autorských práv a ochranných známok (zákon č. 633 z 22. apríla 1941 a jeho následné zmeny, Kráľovský dekrét č. 929 z 21. júna 1942 a jeho následné zmeny) a je chránený autorským právom. Webová stránka www.skinlabo.sk môže obsahovať aj obrázky, dokumenty, logá a ochranné známky tretích strán, ktoré výslovne povolili spoločnosti Skinlabo S.r.l. ich zverejnenie. Reprodukcia, aj čiastočná, obsahu, textov, dokumentov, ochranných známok, značiek, log, obrázkov a grafiky je zakázaná. Akékoľvek zneužitie bude stíhané v súlade s platnými zákonmi.

 1. PRÍSLUŠNÝ SÚD


15.1. Akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania, vykonávania, výkladu a porušovania kúpnych zmlúv uzavretvorených online prostredníctvom Stránky podlieha povinnej územnej jurisdikcii v mieste bydliska alebo sídla Spotrebiteľského zákazníka a v každom prípade jurisdikcii talianskeho štátu.

 1. ZÁVEREČNÉ POZNÁMKY

Spoločnosť Skinlabo verí v kvalitu svojich Výrobkov a usiluje sa ponúkať najkvalitnejšie zložky na trhu. Vzhľadom na to, prosím, berte na vedomie nasledujúce skutočnosti:

 • pred použitím sa uistite, že nie ste alergický na žiadnu zo zložiek Výrobkov;
 • spoločnosť Skinlabo nenesie zodpovednosť za akékoľvek reakcie na zložky predávaných Výrobkov;
 • žiadny z našich Výrobkov by sa nemal používať ako náhrada lekárskej starostlivosti alebo klinickej liečby;
 • informácie uverejnené na stránke www.skinlabo.sk nie sú určené ako liek alebo na liečbu dermatologických problémov a v žiadnom prípade by sa za ne nemali považovať;
 • rady uvedené na stránke www.skinlabo.sk alebo poskytnuté zákazníckym servisom majú len informatívny charakter a v žiadnom prípade nenahrádzajú lekárske poradenstvo;
 • v prípade akýchkoľvek pochybností sa poraďte so svojím lekárom.